Mời Ln Tu Lửa
No mời anh ln ln tu lửa chng mnh đi
i đi khắp nơi m khng biết xa
No mời anh ln ln tu lửa chng mnh đi
i đi khắp nơi m khng tốn tiền